thula-logo-web-spring.jpg

Veel gestelde vragen

Waarom een vrijeschool in Amsterdam Oost?

In de afgelopen periode (2015 - 2017) heeft een actieve oudergroep de wens uitgesproken om een vrijeschool te vestigen in Amsterdam Oost. Een school voor en door de buurt, toegankelijk en open voor alle bewoners, liefst in het oude deel van Oost. Wij hebben als initiatiefgroep een animopeiling uitgezet, waaruit blijkt dat er zeer veel interesse is van ouders voor een nieuwe vrijeschool in ons stadsdeel: ca 750 leerlingen zijn intentioneel aangemeld. Er zijn nu veel kinderen die geen plek kunnen krijgen op de andere vrijescholen in Amsterdam, omdat deze beperkte capaciteit en veel aanmeldingen hebben. Daarnaast liggen deze vrijescholen geografisch ver van het stadsdeel Oost. Een vrijeschool in Amsterdam Oost geeft ouders de mogelijkheid ook in dit deel van de stad te kiezen voor vrijeschoolonderwijs zonder de consequentie van substantiële reistijden.​

 

Waar is de school?

De school is ondergebracht in het gebouw van openbare basisschool De Dapper aan de Pieter Nieuwlandstraat 3, vlakbij het Oosterpark. Op de Dapper zitten momenteel ongeveer 150 leerlingen. Onze school zal starten als een aparte vrijeschool onderwijsstroom van De Dapper. Het schoolgebouw heeft nog ruimte over voor meer leerlingen. Ook kan het vrijeschoolonderwijs er op een geschikte manier vormgegeven worden. De architectuur biedt ruimte voor beide scholen om ieder in een eigen vleugel van het gebouw te werken. Dit maakt het voor beide scholen mogelijk om in eigenheid te groeien en te ontwikkelen. Daarnaast zien we veel mogelijkheden voor samenwerking.

 

Wanneer gaat deze nieuwe vrijeschool starten?

Onze school zal haar deuren openen op dinsdag 3 april 2018, direct na de paasdagen. We zullen starten met 2 kleuterklassen. In september komt er een eerste klas bij waarna we gestaag willen doorgroeien totdat onze school volgroeid is tot een vrijeschoolstroom met drie kleuterklassen en de klassen 1 tot en met 6. De besturen van GGS en STAIJ zijn een samenwerking aangegaan voor 4 jaar waarna geëvalueerd wordt op welke wijze de samenwerking wordt voortgezet.

 

Hoe gaat deze vrijeschool er uitzien?

Het doel is om een eigentijdse vrijeschool te starten die zich baseert op de uitgangspunten van het antroposofische onderwijs en tegelijkertijd openstaat voor vernieuwing. Wij willen een vrijeschool zijn die geworteld is in de buurt. Een school waar we kinderen ondersteunen om te worden wie ze zijn en zich optimaal te ontplooien tot creatieve, zelfstandig oordelende en vrij denkende mensen. Een school die in verbinding staat met de wereld om zich heen. Zie ook onze visie.

 

Wat zijn de schooltijden en vakanties?

We houden dezelfde tijden aan als de leerlingen van de reeds bestaande onderwijsstroom van De Dapper. Dit is een continurooster met lestijden van 8:30 uur tot 14:00 uur.

Wat is de ouderbijdrage?

De ouderbijdrage kent dezelfde vorm als de ouderbijdrages op andere vrijescholen in Amsterdam en Amstelveen. De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en vrijwillig.

Wat is de maximale klassengrootte en wat voor leraren komen er?

Elke klas heeft maximaal 28 leerlingen. De leerkrachten hebben ruime onderwijservaring en zijn geschoold in de vrijeschoolpedagogie. Zij hebben het GGS-opleidingstraject voor vrijeschoolleerkracht in het primair onderwijs gevolgd of de Vrijeschool PABO doorlopen.

Hoe is de samenwerking tussen de schoolbesturen formeel geregeld?

De klassen van de vrijeschool onderwijsstroom maken onderdeel uit van obs De Dapper en vallen als zodanig onder de formele verantwoordelijkheid en aansturing van de directeur van obs De Dapper. De onderwijsinhoudelijke verantwoordelijkheid voor het personeel, de verantwoordelijkheid voor het borgen van het vrijeschoolonderwijs en de communicatie betreffende de vrijeschool-afdeling worden door de directeur gemandateerd aan de vrijeschoolcoördinator.

Hoe wordt de samenwerking met De Dapper vormgegeven?

In overleg met leerkrachten, directeur en vrijeschoolcoördinator zal de samenwerking met De Dapper vorm worden gegeven. Hoe die samenwerking er in de praktijk uit zal zien, is nu nog niet te zeggen. Dit is een organisch proces waarbij het belang van het kind altijd voorop zal staan. We willen beide stromingen de ruimte geven om vanuit eigenheid te groeien en zich te ontwikkelen. Van daaruit kan dan ontmoeting en samenwerking plaatsvinden waar dit mogelijk is.

Hoe wordt de identiteit van de vrijeschool gewaarborgd?

Het bestuur van de Vrijescholen Amsterdam Amstelland draagt zorg voor de inhoudelijke borging van het vrijeschoolonderwijs. Deze verantwoordelijkheid betreft de onderwijsinhoud, de borging dat de leerkrachten een vrijeschoolprofiel hebben en de communicatie over de vrijeschoolstroom. Concreet betekent dit dat we werken vanuit een zelfde onderwijsconcept als de andere vrijescholen in Amsterdam en Amstelveen.

​Hoe kan ik meehelpen?

Nu de school echt gaat beginnen hebben we een aantal ouderwerkgroepen geformeerd. Kijk voor meer informatie bij 'meedoen'.