thula-logo-web-spring.jpg

Onderwijs

Wat is vrijeschoolonderwijs?

Op een vrijeschool leren kinderen hetzelfde als op een reguliere basisschool, maar dan méér. De vrijeschool biedt een breed onderwijspakket. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan reguliere vakken, maar ook aan vaardigheden zoals vreemde talen spreken, dansen, toneelspelen, zingen en schilderen. Kinderen komen veel buiten en werken regelmatig in de schooltuin.

De vrijeschool wil kinderen al die bagage meegeven zodat ze later van alle markten thuis zijn.

Leren met hoofd hart en handen staat centraal binnen het vrijeschoolonderwijs.

Alle verschillende vermogens van kinderen worden aangesproken in de vrijeschool, zodat ieder kind zijn kwaliteiten optimaal kan benutten. Vrijeschoolonderwijs is geschikt voor elk kind dat voor basisonderwijs is geïndiceerd.

Waarom vrijeschoolonderwijs

Vrijeschoolonderwijs is een prachtige veelzijdige vorm van onderwijs die aansluit bij de behoeften en ontwikkeling van het kind. Steeds meer ouders, ook uit de niet antroposofische hoek, kiezen voor vrijeschoolonderwijs vanwege het brede curriculum en de persoonlijke aandacht voor het kind. Op een vrijeschool krijgen kinderen vaak weer zin om te leren. En wat is er nu mooier dan dat?

Vrij maar niet vrijblijvend

De naam vrijeschool betekent niet dat de kinderen maar wat aan kunnen rommelen of zelf mogen bepalen wat zij willen leren. Van oudsher stond vrij voor 'vrij van overheidsbemoeienis', maar dat is al lang niet meer het geval. Kinderen krijgen een duidelijk structuur aangeboden. Vrij duidt er nu op dat elk kind de mogelijkheid krijgt om op zijn eigen manier te leren. Dit doel rechtvaardigt de naam vrijeschool. De leerkrachten zijn binnen bepaalde kaders vrij om lesstof en professionaliteit te ontwikkelen. Dat zorgt voor wakkere, gemotiveerde en leergierige professionals.

Ritme en lesprogramma

Op de vrijeschool is een vooraf vastgesteld leerplan. Elke dag heeft een vast ritme. De kleuterklassen krijgen de lesstof aangeboden volgens een vast weekprogramma.

Er wordt van uitgegaan dat kleuters leren door te doen. In alle lessen is er beweging. Het is namelijk niet alleen belangrijk dat een kind de lessen begrijpt, maar ook dat het er volop actief mee bezig is. Er wordt daarom met handen en voeten gewerkt. Klappen, lopen, dansen en springen horen thuis in de les. Er wordt bijvoorbeeld lopend gerekend, en om taallessen eigen te maken wordt er geklapt.

Dit bewegen bevordert de gezondheid. Bovendien komen door beweging van het hele lichaam fijne verbindingen in de hersenen, de synapsen, tot stand. Met het negende, tiende jaar zijn de hersenen voorlopig volgroeid. Recente publicaties uit de neurowetenschap tonen aan dat het brein niet alleen te maken heeft met de intelligentie, maar ook met het gedrag. De hersenfunctie is afhankelijk van de lichaamsmotoriek. Daarom zijn motorische oefeningen een belangrijk onderdeel van de les. 

Voor groei is warmte nodig. Een baby groeit goed als hij met liefde wordt omringd. Voor het onderwijs geldt dit evenzeer. Als een kind vol overgave, enthousiasme, betrokkenheid en eerbied de lessen in zich op kan nemen, dan wordt het letterlijk warm.

Het kind is volop betrokken als het leert hoe het zélf iets kan verzinnen en maken. Brood bakken, tekenen, een verhaal schrijven, toneelspelen, de klas opmeten, een krant maken, fluitspelen, sommen verzinnen, enz. Vooral als je dit samen met anderen doet, wordt de beleving van de eigen creativiteit dubbel zo sterk. Als er enthousiasme is, dan is er warmte. 

Thema’s en jaarfeesten

De lesstof sluit aan bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Binnen elke dag worden inspanning en ontspanning met elkaar afgewisseld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het ritme van het jaar. Er is aandacht voor de natuur en haar seizoenen en voor een aantal jaarfeesten. Deze feesten worden binnen de school met elkaar gevierd.

Toetsing en leerlingrapportage

De vrijeschool maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem en de kinderen maken (Cito) toetsen. Omdat de kinderen nog veel meer vaardigheden aangeleerd krijgen dan de standaard vaardigheden binnen het basisonderwijs, worden er vaak aparte getuigschriften afgegeven en wordt de gehele ontwikkeling van het kind met de ouders besproken.

Kwaliteit van vrijeschoolonderwijs

De kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs wordt niet alleen gemonitord door het Ministerie van Onderwijs. Ook de overkoepelende Stichting Ithaka zorgt ervoor dat de onderwijskwaliteit op de aangesloten scholen kan worden gegarandeerd. Er is een professioneel beleid ontwikkeld voor de aangesloten scholen bij Stichting Ithaka. Daarnaast kijken onderwijsprofessionals van de BVS (Begeleidingsdienst voor Vrijescholen) regelmatig met ons mee. Zo blijven we ons ontwikkelen. Zowel het bestuur van de Geert Grootescholen als STAIJ bewaken en borgen het kwaliteitsbeleid van de school. Het bestuur van de GGS borgt de inhoudelijk kant; bij STAIJ ligt de nadruk op procedures bijvoorbeeld t.a.v.

 

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Aandachtsfunctionaris is Mirjam Hoedemaker, algemeen beleidsmedewerker van STAIJ.  Zij zorgt voor de implementatie van het nieuwe beleid en is de trekker en aanspreekpunt over dit onderwerp. Landelijk beleid voor het onderwijs wordt op dit onderwerp gevolgd.  Het afwegingskader dat daarbij geldt is:

https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/afwegingskader_bij_meldcode_kindermishandeling.pdf

Vervolgonderwijs

De vrijeschool wil kinderen niet alleen kennis bijbrengen, maar hun ook leren inzien hóe ze tot een eigen gedachte, een eigen oordeel kunnen komen. De weg naar het trekken van een conclusie is belangrijker dan de conclusie zelf. Kinderen leren bijvoorbeeld wat een standpunt is en een mening. Ze leren ook de feiten nauwgezet en objectief te beschrijven. Nadenken en zelfstandig oordelen is meer dan kennis kunnen reproduceren. De maatschappij verandert snel. Wat vandaag nieuw is, is morgen verouderd. Mensen die creatief hebben leren denken, zijn op deze ontwikkelingen voorbereid.

De overstap van een vrije basisschool naar een reguliere middelbare school verloopt doorgaans zonder problemen. In onze regio wordt vrij middelbare schoolonderwijs onder andere aangeboden in Haarlem, Bergen en Amsterdam.

Uitstroomgegevens

Van de reguliere basisschool gaat, landelijk gezien, 40% naar de HAVO en het VWO, en 60% naar het VMBO. Vanuit de vrijeschool gaat 60% van de leerlingen naar HAVO/VWO en 40% naar het VMBO. Zie voor meer gegevens: www.watisdevrijeschool.nl

Kennis maken met een vrijeschool

Uiteraard is het mogelijk om alvast kennis te maken met het vrijeschool onderwijs op een bestaande vrije school in de buurt. Er worden regelmatig inloopochtenden en open dagen georganiseerd. Daarnaast worden er met zekere regelmaat markten georganiseerd die vrij toegankelijk zijn. De manier om eens vrijblijvend sfeer te snuiven op een vrijeschool in de buurt.

Bron van bovenstaande informatie: www.watisdevrijeschool.nl

Meer informatie over vrijeschoolonderwijs