thula-logo-web-spring.jpg

Visie

Een vrijeschool in Amsterdam-Oost

Wij willen een vrijeschool zijn die geworteld is in de buurt. Een school waar we kinderen ondersteunen om te worden wie ze zijn en zich optimaal te ontplooien tot creatieve, zelfstandig oordelende en vrij denkende mensen. Een school die in verbinding staat met de wereld om zich heen. Een vrijeschool in Amsterdam-Oost.

 

Wij, de wijk en de wereld

Amsterdam-Oost is een cultureel divers stadsdeel. Die diversiteit willen we graag terugzien op onze school. We nemen actief deel aan initiatieven in de buurt en staan nadrukkelijk open voor leerlingen met alle verschillende culturele, religieuze en sociale achtergronden die Amsterdam-Oost rijk is. Ook willen we die diversiteit in het onderwijs zelf terug laten komen. We denken dat juist het vrijeschoolonderwijs, waar veel aandacht is voor jaarfeesten, sprookjes en verhalen, dat mogelijk maakt.

 

Door onze ontwikkelingsgerichte en lerende houding, de krachtige samenwerking met kinderen en ouders en onze duidelijke grenzen, bieden wij kinderen de ruimte zich optimaal te ontwikkelen. Wij geven klassikaal onderwijs waarin we de kinderen aanspreken op hun eigen niveau. Dat doen we in een lichte, heldere, schone en gestructureerde leeromgeving. In verbinding met de buurt vormen we een gemeenschap van ouders en leerkrachten met de kinderen als middelpunt. Zo zorgen we voor geborgenheid en een stimulerende omgeving op een school met haar wortels in de wijk en haar blik op de wereld.

 

Wijsheid over de mens

De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie (Grieks voor: ‘wijsheid over de mens’). Een visie waarin de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. Wij gaan ervan uit dat elk mens zich wil én kan ontwikkelen in de ontmoeting met de wereld om zich heen. Dat vraagt om onderwijs dat de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. 

 

Goed onderwijs

Op onze school leren kinderen goed rekenen en schrijven, en dat doen ze met hun hart, hun handen en hun hoofd. Door de talenten van ieder kind aan te spreken willen we zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling, op sociaal-emotioneel, fysiek en cognitief gebied. Het lesaanbod, de lesmethoden en toetsingsvormen die we daarbij inzetten stemmen we af op de ontwikkelingsfasen van kinderen.

 

Kinderen ontwikkelen zich op onze school in de volle breedte. Naast (maar niet ten koste van) de hoofdvakken taal en rekenen en kennisvakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis die je op iedere basisschool tegenkomt, besteden we veel aandacht aan beweging, schilderen, tekenen, muziek maken, handwerken, techniek, houtbewerken, tuinbouw, vormtekenen, jaar- en seizoensfeesten, toneel, euritmie, wereldverhalen en mythologie, broodbakken, vreemde talen, zang en dans.

 

Eigentijds en toekomstgericht

In de tijd waarin wij leven volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar snel op. Hier willen wij als school op inspelen. Dit doen we bijvoorbeeld door – met naschoolse opvang en passende schooltijden – rekening te houden met de vraag van werkende ouders, door gezond eten aan te bieden, door lessen te verzorgen over computertechniek en landbouw, door aansluiting te zoeken bij de culturele achtergronden van leerlingen, door vraagstukken te bespreken op multimediaal gebied en door nieuwe pedagogische en didactische inzichten te volgen. Keer op keer maken wij daarbij een vertaalslag die past bij onze menskundige visie.

 

Een culturele gemeenschap

Wij treden naar buiten met culturele uitingen zoals dans, muziek, kunst en toneel, en openen onze deuren voor culturele initiatieven in de buurt. Zo willen we op een inspirerende manier de verbinding leggen met Amsterdam-Oost. Ouders nemen een belangrijke plaats in op onze school. Zij denken mee en nemen deel aan gemeenschappelijke activiteiten. Samen vormen we een culturele gemeenschap waarin elk kind de ruimte heeft om zich op eigen wijze te ontwikkelen.